Geplaatst door: Wij Maken Nederland di 31 jan

Verslag Wij Maken Nederland bijeenkomst Next Economy

Dit is een samenvatting. Lees het volledige verslag hier

De Next Economy

De Next Economy wordt afhankelijk aan wie je het vraagt anders gedefinieerd en er is een continuüm tussen twee uitersten zichtbaar. Aan de ene kant zijn er de wensen (vooral vanuit de samenleving geformuleerd) en aan de andere kant de waarschijnlijkheden (vooral vanuit de economie geformuleerd). De wensenkant sluit meer aan bij de strategische kijk op de Next Economy vanuit het IABR Next Economy (Maarten Hajer). Waar zitten bij deze uitersten de mogelijkheden tot ontmoeting?

Vanuit de wensen wordt de Next Economy gedefinieerd als een andere economie die gezond, inclusief en circulair is. De drijfveer is verbeelding en innovatie is sociale innovatie. Over deze economie wordt gecommuniceerd door middel van beelden (cfr imaginaries IABR). De bedrijfsorganisatie richt zich op clusters en kennis zich op een ‘tacit & local buzz’. Stedelijke functies worden gecombineerd en de ruimte wordt waar mogelijke publiekelijk gehouden. De ruimtelijke verschillen die er ontstaan zijn gewenst.

Vanuit de waarschijnlijkheden wordt de Next Economy gedefinieerd als een nieuwe economie die een breed welvaartsbegrip nastreeft. De drijfveer is concurrentie en innovatie is technologisch innovatie (ict). Over deze economie wordt gecommuniceerd door middel van teksten. De bedrijfsorganisatie richt zich op netwerken en kennis zich op een ‘codified & global pipelines’. Stedelijke functies worden gescheiden, de ruimte wordt geprivatiseerd en er is toenemende ruimtelijke ongelijkheid.

Deze uitersten (en dan vooal sociaal versus economie, cluster versus netwerk) en de moeilijkheid om de twee uitersten met elkaar te laten ontmoeten werd door de groep ook in de praktijk sterk gevoeld. Mogelijkheden waar de uitersten elkaar kunnen ontmoeten zag de groep in het koppelen van het sociale en technologische domein binnen de arbeidsmarkt, opleidingen en innovatie.

 

Aanbevelingen voor het Rijk.

1. Vervang het Topsectorenbeleid, door een Topnetwerkenbeleid.

Innovatie is gebaseerd op ‘nieuwe combinaties’ en in de ‘Next Economy’ is diversificatie belangrijker dan specialisatie. Daarom past het Topsectorenbeleid niet in de ‘Next Economy’ omdat de Next Economy vooral netwerken in plaats van clusters benut.

De betekenis van netwerken stijgt uit boven de lokale economie en het regionale innovatiesystemen (ondernemer, onderwijs en overheid) moeten worden verbreed met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en (buitenlandse) start-up’s (om plaatselijke lock-in te voorkomen).

Overheidsinvesteringen in netwerken wordt steeds gedaan vanuit een heldere visie over welke stroom (materialen, mensen, data, kennis, …) wil men beïnvloeden.

 

2. Maak heldere en consequente keuzes op nationale belangen en bepaal hieruit de hoofddoelstellingen en criteria. Bevraag het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld op urgente thema’s en mogelijke oplossingen in de praktijk. Doe als Rijksoverheid alles om anderen in staat te stellen het omgevingsbeleid uit te voeren.

Zie de overheid ook als een organiserende en regulerende structuur, die door het uitstippelen van duidelijke nationale belangen, hoofddoelstellingen en criteria urgenties aangeeft. Profileer NOVI sterker als een samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en stimuleer het gezamenlijk definiëren van maatschappelijke urgente vraagstukken en oplossingen. Een people based in plaats van places based policy voor NOVI.

Zoek samen met deze partners naar de knelpunten binnen regelgeving of beleid (‘Eenvoudig Beter’) en schep gunstige condities voor maatschappelijke initiatieven en investeringen. Accepteer dat er verschillen zullen ontstaan in Nederland.

 

3. Vervangen het ministerie van Economische Zaken door het ministerie van Innovatie en Transitie.

Een lange tijd zal het nieuwe en oude systeem naast elkaar bestaan. Ga daar in je beleid daarmee om maar hou je doel voor ogen: de ‘gewenste’ Next Economy. Voorzie flexibiliteit en richt een innovatie fonds op. Verbind je met innovatienetwerken van jonge innovatie ondernemers in de Next Economy, de vorming van je beleid is namelijk een afspiegeling van de peergroep met wie je spreekt.

0 Reacties