Geplaatst door: Anastasia Chranioti vr 6 jul

De Stad van de Toekomst

Anastasia Chranioti | Projectleider verstedelijking, Vereniging Deltametropool

Transities als metropolitane kwaliteitsslag

De grote steden van Nederland vormen de internationale gateways van het land. In deze steden en de bijhorende metropolitane gebieden komen alle uitdagingen van de toekomst samen: klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit en sociale cohesie.

 

Ontwerpstudie

Begin dit jaar ging de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start. De studie maakt een integraal stedelijk systeem van de toekomst voorstelbaar en tastbaar. In de vijf grote steden, worden voor metropolitane transformatiegebieden van 1 x 1 km concrete oplossingen ontworpen in de vorm van strategische visies, plannen en instrumenten.

De studie ziet de huidige transities en maatschappelijke opgaven niet als een “problem to be solved” maar als een kans voor een kwaliteitsslag voor onze leefomgeving: hoe kunnen we door deze transities tot innovatie komen? Daarom is er gedurende 2018 een rijk programma ontwikkeld waar kennisontwikkeling even belangrijk is als de eindresultaten. Onderdeel van de ontwerpstudie zijn zes publiek toegankelijke masterclasses met experts uit universiteiten en de praktijk die hun expertise en ervaring deelden over de belangrijkste opgaven waarmee onze steden worden geconfronteerd.

 

EEN NIEUWE GENERATIE VAN RUIMTELIJKE ONTWERPERS

De deelnemers aan de studie zijn 10 multidisciplinaire teams met o.a. landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, wetenschappers en ingenieurs, experts op het gebied van “future strategies”, filosofen. Na de laatste lokale ateliers met de gemeenten kunnen we al zien dat er een community of practice ontstaat. Lokale actoren, de mensen uit de gemeenten, overige experts en ontwerpers uit de teams werken samen aan toekomstige visies voor de vijf grootstedelijke locaties. Er wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van stad-maken tijdens de studie: integraal wat betreft de thema’s maar ook wat betreft de mensen. De stad van de toekomst vraagt om samenwerking en door de sectoren en de schalen denken.

Beeld uit presentatie voor de locatie Rotterdam Alexander, team Venhoeven

Beeld uit presentatie voor de locatie Rotterdam Alexander, team VenhoevenCS 

 

DE KRACHT VAN ONTWERPEND ONDERZOEK VOOR BELEIDSVORMING

Vereniging Deltametropool is mede-organisator en positioneert deze studie in de bestuurlijke agenda’s op lokaal, regionaal en Rijksniveau. Voor ons biedt de studie een concrete vervolgstap op het project “Verstedelijkingsopgave van Nederland”, een ronde bestuurlijke gesprekken i.s.m. met de provincies (IPO) en de steden-netwerken G4 en G32 op het thema verstedelijking als een maatschappelijke opgave. Daar signaleert de vereniging dat er een metropolitane verstedelijkingsagenda nog ontbreekt in het rijksbeleid.

Door het traject van de stad van de toekomst ambieert de vereniging om deze agenda uit te werken en een belangrijke bijdrage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te leveren. De programma- directeur-generaal Omgevingswet, Erik Jan van Kempen, die een flitsbezoek bracht aan de eerste bijeenkomst van de studie, gaf duidelijk het belang van de studie aan: ‘Wij zijn op zoek naar projecten die ons beleid legitimeren.’

 

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

0 Reacties