Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 21 nov

Leerlijn Democratie en Energie

In de leerlijn Democratie en Energie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaan we aan de slag met vragen over democratie als gevolg van ontwikkelingen in de energietransitie. Het doel van de leerlijn is het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis over hoe inwoners direct (participatie) en indirect (representatie) betrokken kunnen worden bij de ingewikkelde keuzes die gepaard gaan met de energietransitie. Hiermee draagt de leerlijn bij aan de energietransitie met maatschappelijke meerwaarde en zonder dat ingeboet wordt op de omgevingskwaliteit. We doen dat aan de hand van concrete casussen in relatie tot de energietransitie. Daarbij kan je denken aan:

 

Casus Windenergie A16

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de 4 gemeenten het initiatief genomen windenergie langs de A16 te realiseren. Bij het bepalen van de locaties van de windmolens betrekken de provincie en de gemeenten de inwoners van het gebied.

Eind 2015 zijn in een convenant de eerste afspraken gemaakt tussen de provincie en de 4 gemeenten om langs de A16 minimaal 100 MW aan windenergie op te wekken.

De 28 windmolens die langs de A16 komen leveren veel rendement op. In een Green Deal is afgesproken dat 25 procent van de molens in lokaal eigendom komt. De opbrengsten van deze molens komen ten goede aan energieprojecten van de lokale gemeenschap.

Wat kunnen we leren van de casus windenergie A16? Hoe is de samenwerking vormgegeven? Hoe zijn inwoners betrokken? Wat waren en zijn de hobbels in het proces en wat de succesfactoren?

 

Casus Nieuwe “Doarpsmûne” Reduzum

Jarenlang heeft de dorpsmolen van Reduzum gezorgd voor extra inkomsten voor de drie dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Van de opbrengsten zijn inmiddels veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd. Maar na 20 jaar trouwe dienst is het tijd voor een waardige opvolger van de dorpsmolen. Deze nieuwe turbine zal de energiebehoefte van de drie dorpen dekken. Helaas bleek het heel lastig om de nieuwe molen te realiseren.

Bewoners zijn voor, de gemeente Leeuwarden is voor, maar de provincie weigerde een vervanging. Onbegrijpelijk voor inwoners.

Wat zegt deze casus over de rol van de gekozen volksvertegenwoordigers? Wat kunnen we hiervan leren als het gaat om burgerinitiatieven? Hoe ga je om met burgerinitiatieven? En waar lopen initiatiefnemers tegenaan

 

De hoofdvraag die de leerlijn wil beantwoorden is: Hoe kunnen inwoners betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden in de energietransitie, zodat brede maatschappelijke meerwaarde en omgevingskwaliteit gerealiseerd worden?

Dit is je kans! Een leerlijn om vanuit jouw kennis en ervaring met de energietransitie en participatietrajecten kennis te ontwikkelen over de rol van de democratie in de transitie.

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze leerlijn. Neem hiervoor contact op met Maartje van Lieshout van WING via maartje@wing.nl

Klik hier om de bijlage te downloaden met meer informatie over de leerlijn.

 

 

0 Reacties