Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 21 nov

Leerlijn Krimp en Energie

Met deze leerlijn onderzoeken we hoe de regio’s met bevolkingsdaling de energietransitie kunnen gebruiken bij vraagstukken rondom wonen, werken en leven. Waar de onderwerpen bevolkingsdaling en energietransitie nu nog beide vaak als last worden gezien, willen we de lusten hiervan benadrukken. Hiervoor analyseren we welke specifieke opgaven krimp met zich meebrengt. Zaken die hier onder meer spelen zijn vraagstukken rondom de volgende thema’s.

  • In krimpregio’s staan relatief veel particuliere woningen te koop. In krimpregio’s wordt gezocht naar aanpassingen in de woning voor ouderen die langer thuis (moeten) blijven wonen, maar ook naar creatieve oplossingen om sociale huurwoningen in dorpen te behouden en koopwoningen te slopen.
  • Een goed werkend arbeidsmarkt is relevant voor de economische vitaliteit, maar is ook van belang om aantrekkelijk te blijven voor de vestiging van bewoners en bedrijven.
  • Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en vitaliteit van de regio’s. Een passend aanbod van het voorzieningen (onder meer dienstverlening, zorg, sport) is cruciaal.

Vervolgens kijken we naar bestaande praktijken waarbij de energietransitie wordt gebruikt voor maatschappelijke vraagstukken (zoals zonnedaken voor asbestdaken, zonnepanelen op maatschappelijke voorzie­nin­gen, verduurzaming als onderdeel van stedelijke vernieuwing, energie- en voedselcooperaties, de relatie met de circulaire economie) en maken de vertaling naar de krimpgebieden. Maar een richting andersom is ook mogelijk, waarbij we verkennen op welke manier deze gebieden kunnen bijdragen aan de energietransitie.

Daarnaast kunnen ook onderwerpen aan bod komen die meer landelijk spelen, maar waarbij we verkennen hoe dit uitwerkt in krimpregio’s. Te denken valt hierbij aan de landschappelijke inpassing van de energietransitie, de werking van energiecoöperaties (en de bijdrage die zij aan maatschappelijke opgaven kunnen geven), participatie en draagvlak, verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze leerlijn. Neem hiervoor contact op met Maarten Hoorn van van Platform31 via maarten.hoorn@platform31.nl

Klik hier om de bijlage te downloaden met meer informatie over de leerlijn. 

0 Reacties