Geplaatst door: Wij Maken Nederland di 17 nov

On Tour #4: Zakken of verzuipen, dat is de kwestie

Zakken of verzuipen, dat is de kwestie

Heel Holland Zakt. Deze uitsmijter kwam aan het eind van 11 sessies en een plenaire zitting op de laatste Jaar van de Ruimte on tour bijeenkomst in Rotterdam. De terugkoppeling van de tafel kwam van Joke van Wensem, van de Technische Commissie Bodem, en zou de agenda voor de komende decennia wel eens op een onaangename manier kunnen beïnvloeden. Klik hier om de terugkoppeling uitgebreider te lezen. Er zijn vele miljarden mee gemoeid om de effecten van de inklinkende bodem te compenseren – dit betreft immers verzakte huizen, wegen en ontregelde of zelfs knappende leidingen. Op de eerste bijeenkomst van het Jaar in april in Loppersum werd er al op gezinspeeld, toen naar aanleiding van de aardschokken die de provincie Groningen ontwrichten.

On tour 4 - 1

Water

De vierde landelijke sessie in het schitterende Drijvende Paviljoen was gewijd aan water in al zijn hoedanigheden: als bedreiger van onze veiligheid, veroorzaker van overlast, en natuurlijk als vormgever van de ruimtelijke opgaven. Het vraagt om dijken, filtering, bekkens (ondergronds danwel tussen snelwegen in), om een zorgvuldige bemaling en bestuurlijk gezien om nieuwe coalities. Coalities tussen waterschappen, gemeenten maar ook met ontwikkelaars die zich nog te weinig bewust zijn van de kansen. Naast de bedreigende factoren is water ook een kans: om een aantrekkelijke leefomgeving te scheppen in door hitte en droogte getroffen steden en gebieden. Maar er moet natuurlijk ook iets gedaan worden, vandaar dat de wateropgave een belangrijke paragraaf in het manifest is: om de bodemdaling tegen te gaan zal het grondwaterpeil in de veenweidegebieden opgekrikt moeten worden. We zullen meer dras moeten accepteren in de polders.

On tour 4 - 3

Rotterdam was niet toevallig uitgekozen als middelpunt voor de laatste tour-bijeenkomst. Tot 1872 lag het nog in een biotoop van slikken, schoren, kreken en sloten. Na de aanleg van de Nieuwe Waterweg was het gedaan met deze natuurlijke delta en werd het een van de meest gecondenseerde havens ter wereld, zeer verstedelijkt. Pieter de Greef van de gemeente Rotterdam hield een hartstochtelijk pleidooi voor herstel van de natuurlijke oevers waarvan een getijdenpark in De Esch deel gaat uitmaken. De Maas wordt steeds meer ontdekt als een recreatief middelpunt van Rotterdam. Fietsers, vissers en recreanten zijn nu te vinden langs de Nieuwe Waterweg. In de stad zelf zijn het de groene daken die gewassen leveren, een middel om het hemelwater beter vast te houden.

Laatste bouwstenen Manifest

En zo werden in Rotterdam de laatste bouwstenen geleverd voor het manifest. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Bodemdaling, tot dusver meer een soort voetnoot, zou wel eens bij de urgente opgaven gevoegd kunnen worden.

0 Reacties