1 reactie
Geplaatst door: Bastiaan Bretveld Zelfstandig Planoloog ma 6 mrt

Water als onderdeel van integrale ruimtelijke ontwikkeling

springen-groene-tunnel37dfk

We hebben allemaal onze mond vol over veerkrachtige, vitale en leefbare steden. Hoe belangrijk die zijn voor ons geluksgevoel, de waarde van het vastgoed en de toekomst van onze steden. Mooie woorden die soms waarheid worden in experimenten, maar veelal toch sneuvelen.

Met de steeds groter wordende impact van klimaatverandering wordt deze urgentie groter. Dit vraagt om een andere manier van werken. Om dit soort experimenten meer business as usual te laten worden pakt de Unie van Waterschappen de handschoen op om met een open blik naar de stad te kijken. Dit bleek op 2 maart bij een sessie in Pakhuis de Zwijger, op uitnodiging van de Unie van Waterschappen, en powered by Wij Maken Nederland. Met deze inleiding was de toon gezet voor een inspirerende Next Climate bijeenkomst waarin het gesprek over rolverdeling en partnerschap centraal stond.

 

Context

Waterschappen zijn van huis uit een specialistisch overheidsorgaan. Vanuit mijn eigen ervaring merk ik dat de waterschappen nog vaak het imago hebben van een paar suffe oude mannen die zorgen voor onze dijken en waterveiligheid. Er zit veel kennis over water kwantiteit en kwaliteit maar dat komt er niet uit. Andere overheidsorganen weten wel iets over water, maar doen het erbij, waardoor het resultaat veelal te wensen overlaat. Waterberging in nieuwe ontwikkelingen is onvoldoende om te voldoen aan de eisen van de toekomst, hittestress is een groter wordend probleem en periodes van droogte vragen om een andere manier van denken en handelen. De open blik kan wel eens de sleutel tot succes worden voor Nederland.

 

Uitdagingen

Vanuit uit mijn ervaring bij verschillende gemeenten en provincies worstelen we allemaal met dezelfde uitdaging. Die vitale, veerkrachtige en leefbare steden die we allemaal willen creëren. Hierin hebben we elkaar nodig, zijn we op zoek naar nieuwe partners, samenwerkingen en vormen van co-creatie. De termen die we gebruiken dekken niet de lading van wat we bedoelen, toch zijn we op zoek naar hetzelfde. Is het mogelijk om in gezamenlijkheid te werken aan de toekomstige stad? Hierin hebben we allemaal een rol, een verantwoordelijkheid en zijn we eigenaar van een deel van de opgave. Door de wil naar samenwerking uit te spreken, open en transparant met elkaar te communiceren moeten we dit toch kunnen met z’n allen!

 

Nieuwe samenwerking

Het waterschap als bron van kennis, als partner voor toekomst, die we misschien soms nog een handje moeten helpen. In de Next Climate sessie vraagt de Unie van Waterschappen om samen met partners de robuuste stad van de toekomst mee te creëren. Deze uitnodiging biedt ruimtelijke professionals veel kansen. Waterschappen hebben wat te bieden. We hebben drie richtingen verkend in deze Next Climate sessie.

 • Als eerste: het opstellen van stresstesten om toekomstige knelpunten te identificeren biedt een kans voor integrale gebiedsontwikkelingen.
 • Ook nodig: samen met de bouwsector zoeken naar oplossingen voor opgaven van de stad van de toekomst.
 • En als laatste: het ontwikkelen van echt vernieuwende concepten om samen met kennispartijen, overheden, bedrijven en burgerinitiatieven tot een toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ruimte te komen.

Want je kan bijvoorbeeld werken aan ‘de stad als spons’, maar wat te doen als die spons te vaak verzadigd blijkt? Het waterschap zal niet alleen bestaande taken moeten optimaliseren, maar ook gamechanger durven zijn. Zoals Frans ter Maten (heemraad Waterschap Vallei en Veluwe) die als afsluiting doelde op een echt fundamentele nieuwe manier van werken. Ervoor zorgen dat je in integrale teams snel stappen zet en dat je als waterschap niet constant het stuur in handen houdt. Dit lef is nodig om Nederland verder te ontwikkelen, veilig te houden, maar ook voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Met de kennis en intenties van de waterschappen, waarom maken we daar nog geen gebruik van?

Mijns inziens biedt de Omgevingswet en het daarbij horende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) een perfect middel om de specialistische kennis van het waterschap te verspreiden. Er wordt nu gewerkt aan een tiental informatiehuizen waarin verschillende partijen informatie delen met elkaar. Dit varieert van data op het gebied van mobiliteit, milieu, geluid en gezondheid. Waarom is water niet een van deze informatiehuizen? Waarom is de Unie van Waterschappen niet zo betrokken dat de bekende knelpunten gedeeld worden? Deze kennis is hiermee de uitgelezen mogelijkheid om als waterschap aan tafel te komen in het traject van een Omgevingsvisie en onderdeel te worden van de stad van de toekomst. Een andere manier van samenwerken is essentieel om dit tot een succes te maken, daarin moeten we elkaar scherp houden. Hierbij gaat het Next Climate vraagstuk over meer dan alleen water en de rol van waterschappen. Dit is iets wat gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers, ontwerpers, onderzoekers, burgers en waterschappen met elkaar moeten oppakken.

 

Hier maken wij vanuit De Nieuwe Voorhoede een mooie start mee. Op 11 mei organiseren we de hackaton: ‘NEXT CITY’. Word jij enthousiast van het integraal, snel en energiek oppakken van thema’s zoals het klimaat, energie en wonen? En pak jij de uitdaging om de beste oplossing voor de stad van de toekomst te bedenken? Meld je dan snel aan via bastiaan@denieuwevoorhoede.nl

 

 

 

1 Reacties

 • 2017-04-19 16:43:57
  John Maaskant

  In het artikel wordt de Omgevingswet en het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) als kans gepositioneerd om de informatievoorziening in het waterdomein een impuls te geven. Vervolgens wordt de vraag gesteld waarom er geen informatiehuis water komt.

  Er bestaat al een Informatiehuis Water (IHW-1), dat model heeft gestaan voor de huizen onder het DSO. Het IHW-1 is een samenwerking van de waterbeheerders (Waterschappen, RWS en Provincies). Voor meer informatie: http://informatiehuiswater.nl/index.html

  Waterschappen en  RWS werken samen aan het ontwikkelen van een tweede informatiehuis voor de informatievoorziening voor de Omgevingswet: IHW-Ow. Door het IHW-Ow naast het bestaande huis te ontwikkelen, kan het bestaande huis ongestoord functioneren. Het is de intentie om beide huizen te zijner tijd samen te voegen. Bij het uitwerken van de informatiebehoefte en –producten wordt informatie opgehaald bij gemeenten, provincies en waterschappen en RWS.  Daarbij wordt onder meer gekeken of informatie voor de watertoets en klimaatstresstest onderdeel gaat uitmaken van de informatie die het huis gaat leveren.