Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 2 sep

BLOG: Over de Grens #1: Grenzeloos ruimte maken

Op 10 juni vond het eerste lunchwebinar ‘over de grens’ plaats. Daan Schalck (CEO North Sea Port), Vincent Pijnenburg (planoloog en lector Fontys) en Clemens de Olde (socioloog en onderzoeker Vrije Universiteit Brussel) gingen met Vereniging Deltametropool in gesprek over kansen en aandachtspunten bij grensoverschrijdend samenwerken in het ruimtelijk domein.

Inzichten met betrekking tot de hedendaagse praktijken en trends:

  • Binnen grensoverschrijdende netwerken is er weinig aandacht voor de ruimtelijke ordening. Andersom is er onder ruimtelijke professionals weinig aandacht voor de specifieke grenscontext. Het toekomstgerichte gesprek blijft uit. Men lijkt elkaar doorgaans slechts te vinden wanneer belangen in het geding zijn.
  • Samenwerking over de landsgrens heen komt wel steeds hoger op de beleidsagenda’s. Het groeiende besef dat grote opgaven als klimaat en energie transnationaal opgepakt moeten worden, is hieraan allicht niet vreemd. Het is zaak om het structureel grensoverschrijdend samenwerken aan de ruimte ingang te doen vinden in de praktijk op regionaal niveau en om de burger in processen te betrekken.
  • Waar de Nederlandse planningscultuur een sterke focus op uitvoering in zich draagt, gaat in België veel energie naar het onderhouden van goede relaties in een proces. Dit heeft te maken met een streven naar het vermijden van onzekerheid in België alsook met de grotere machtsafstand tussen overheidslagen en tussen politiek en ambtenarij. De Duitse planningscultuur is in dit laatste gelijkend op de Belgische en kent verder een sterke neiging tot het handelen binnen formele kaders van wet- en regelgeving.
  • Er is tussen België en Nederland een groot verschil in capaciteit en activiteit van de ruimtelijke planning als métier. De Nederlandse planoloog maakt deel uit van een gevestigde, zelfzekere vakgemeenschap, terwijl de Vlaamse ruimtelijk planner een ‘knelpuntberoep’ is.

 

De belangrijkste take-aways voor grensoverschrijdend samenwerken aan ruimte:

  • Verschillen in politieke structuren, bevoegdheden, financieringskanalen en besluitvormingsprocessen zijn doorslaggevend bij grensoverschrijdende samenwerking, eerder dan verschillen in mentaliteit of taal. Kennis van elkaars governance is noodzakelijk: breng deze bij aanvang van projecten transparant in beeld. Stem werkstromen zodanig af dat ieder de zich bekende (nationale) procedures erin kan herkennen.
  • Start vanuit de inhoud. Zoek naar gemeenschappelijke opgaven en leg inlevingsvermogen aan de dag. Immers, de liefde moet van twee kanten komen. Zorg dat neuzen in dezelfde richting staan; dit is een belangrijke voorwaarde voor creëren van eigenaarschap. Enkel zo kan de dialoog in de tijd bestendigd worden en het projectniveau overstijgen.
  • ‘Informele planning’ in bescheiden verbanden is de aangewezen opstap om kennis en draagvlak op te bouwen. Daar structuren en regelgeving lastig te veranderen zijn, komt het aan op mensen en netwerken. Neem om die reden ook de tijd om elkaar goed te leren kennen.
  • “Doe iets”, met andere woorden: grijp gelegenheden aan. Dit geeft blijk van een positieve houding. Een gezamenlijke realisatie die slaagt, vormt een vruchtbare voedingsbodem voor structurele dialoog ‘over de grens’.

Zie hier het hele verslag van de eerste bijeenkomst. Of bekijk de webinar op youtube.

0 Reacties