Proeftuin Nederland en de nieuwe kennispraktijken

ma 28 dec
Geschreven door: Niraj Sewraj
Gebieden, steden, buurten en gebouwen zijn voor en van mensen. Intrigerend is het dynamische speelve

Tijdens Proeftuin Nederland zijn de deelnemers van de slotbijeenkomst aan de slag gegaan met de vraag hoe we moeten werken aan het Nederland van 2040. De mensen achter de 15 nieuwe praktijken vormen samen het levend Manifest2040, de geconcentreerde opbrengst van het Jaar van de Ruimte.

Nieuwe kennispraktijken

A Klimaatactieve regio’s

Weten, willen, werken
Een stad die vanuit een breed gezichtsveld kansen verkent en de mogelijkheden benut om klimaatmaatregelen vanuit stedelijke opgaven te realiseren. Dat is de klimaatactieve stad! Een stad ook die daarvoor een strategie ontwikkelt langs de lijn weten, willen en werken. Aan de hand van de case ‘klimaatactieve stedenband Twente’ dagen wij u aan de actietafel uit deze strategie vorm te geven. Tip? Verlaat uw comfortzone.

Landmaker: Stefan Kuks
Verslag: Klimaatactieve regio’s

B Power to the ‘Fiets’

Hoe maken we deze schaalsprong samen?
Nederland als schoonste en gezondste land in 10 jaar tijd? Dat kan dankzij onze innovatiekracht, sectoroverkoepelende samenwerking, keuzevrijheid en het gebruik van de fiets. Welke acties, aandacht, energie zijn er nodig om onze stedelijke harten gezond en sterk te maken? Denk mee, denk groot, denk anders, denk nieuw!

Landmaker: Janine Hogendoorn
Verslag: Power to the ‘Fiets’

DSC_3236

Nieuwe gebiedspraktijken

C Healthy Urban Living in Utrecht

Boost voor het stationsgebied
Het aantal inwoners van Utrecht groeit van 330.000 naar 400.000. Hoe kan de Domstad verdichten en tegelijkertijd de kwaliteit van de leven hoog houden? Zodat bewoners trots zijn en blijven op hun stad, bedrijven en organisaties zich hier willen vestigen en wortelen? Hoe blijft Utrecht daarnaast een magneet voor talenten. Door minder autoverkeer, meer fietsers, energieneutrale bouw, klimaatbestendig- en kundig waterbeheer en vergroening? Denk aan onze actietafel mee over de Utrecht als toonbeeld voor duurzame en gezonde verstedelijking.

Landmaker: Hetty Linden
Verslag: Healthy Urban Living Utrecht

D Eindhoven in transitie

De linker en rechter hersenhelft van Eindhoven
Stad, wijk en buurt zijn plekken in transitie. De weg naar duurzaamheid lijkt meer dan ooit binnen handbereik. Aan tafel onderzoeken we de potentie van beide hersenhelften waar in Eindhoven mee wordt geëxperimenteerd om de stad te verduurzamen. De stad rekt het debat op over de toekomst van de duurzame stad en creëert ruimte voor discussie over de essentiële waarden die de stad zou moeten omvatten en wat die kunnen betekenen voor haar inwoners en ‘citymakers’. Helpt u mee bij het verzamelen van collectieve inzichten?

Landmaker: Anne van Strien
Verslag: Eindhoven in transitie

E CleanTechLab

Van lineaire naar exponentiële energietransitie
Ondernemers, overheden, kennispartners en bewoners in de Cleantech Regio Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen werken in meer dan honderd projecten aan energiebesparing en decentrale duurzame opwekking. Via de Eo Wijersprijsvraag, de Agenda Stad en de EU Urban Agenda broeden we daarnaast op energieneutrale oplossingen en concepten in 2030. Hoe kan ruimtelijk ontwerp bijdragen aan het accommoderen en versnellen van duurzame energievoorziening? Denk met ons mee in het CleanTechLab.

Landmaker: Sebastiaan van ’t Erve
Verslag: CleanTechLab

F Gebiedsgericht samenspel in Food Valley

Innovatie door onderzoek, onderwijs en ondernemerschap
Food Valley  rond de universiteit van Wageningen (WUR) ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat is de ambitie van onderzoekers, hoogleraren en ondernemers die er diverse allianties vormen. In en rondom Food Valley zijn legio goede voorbeelden te vinden van innovatieve bedrijven die uit dit kennisnetwerk voortkomen. Hoe zou u de grote uitdagingen in de wereld en de samenleving hieraan verbinden?

Landmaker: Gerard van Santen
Verslag: Gebiedsgericht samenspel in Food Valley

G In Rivierenland is de dijk van iedereen!

‘Familie van opgaven’
De komende 15 jaar investeert Waterschap Rivierenland 1 miljard euro in het rivierengebied via het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Opgedane kennis en ervaring, vroegtijdig contact met ruimtegebruikers door nieuwe media en ontwerpend onderzoek bieden anderen dé mogelijkheid tot meedoen. Zo ontstaan nieuwe kansen voor een ‘familie van opgaven’: van waterveiligheid en energietransitie tot landbouwontwikkeling en bodemdaling. Denkt u mee in de verbinding van deze opgaven? <63 woorden>

Landmaker: Roelof Bleker
Verslag: In Rivierenland is de dijk van iedereen

H Het getijdenpark

De herontdekking van rivieroevers Rijnmond-Drechtsteden
De rivier en het verbindende landschap van de regio Rijnmond-Drechtsteden komt steeds meer in het vizier als dè openbare ruimte en vestigingslocatie van stad en regio. Een coalitie van tien partijen zet zich in voor de ontwikkeling van de rivier als getijdenpark. Het daaraan verwante oeverproject zet kunst in als strategie om het oorspronkelijke karakter en de samenhang van de regio Dordrecht-Rotterdam manifest te maken. Hoe maken we de verborgen kwaliteiten van de delta weer zichtbaar en beleefbaar?

Landmaker: Gijs van Zonneveld
Verslag: Het getijdenpark

DSC_3101

I Synergie tussen luchthaven en omgeving in de Metropoolregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam
In de metropoolregio Amsterdam spelen twee ruimtelijk-economische opgaven. In het gebied rond het Noordzeekanaal tot Aalsmeer worden (logistieke) bedrijven als ‘enabler’ ingezet voor een transitie naar een circulaire economie. En wil de kerncorridor Hoofddorp-Schiphol-Zuidas-Centrum Amsterdam graag doorbraken realiseren op het gebied van synchroniciteit tussen groei van de luchthaven en de groei en levenskwaliteit van de regio. Denkt u mee?

Landmaker: Jeanet van Antwerpen
Verslag: Synergie tussen luchthaven en omgeving in de Metropoolregio Amsterdam

J IJsselmeergebied: de nieuwste proeftuin van Nederland

Omgevingsgericht watermanagement
Investeringen in het IJsselmeergebied voor waterveiligheid, zoetwatervoorraad, natuur en stedelijke ontwikkeling. Aan de actietafel gaat u dieper in op de historie van het gebied, de consequenties van keuzes uit het verleden en de resultaten van nieuwe zoektochten. Twee iconen van internationale betekenis tekenen zich al af: de vernieuwde Afsluitdijk met de vismigratierivier en de aanleg van de Marker Wadden. Diverse sprekers lichten de stappen in het denkproces over de nieuwe proeftuin toe.

Landmaker: Roel Posthoorn
Verslag: IJsselmeergebied nieuwste proeftuin

K Publieke regie in aardbevingsgebied

Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen
Al decennia beeft het cultuurlandschap van Groningen door de winning van gas. Sinds 2012 neemt de publieke druk toe en is er meer aandacht voor veiligheid. Er ontstond ruimte voor publieke regie op schadeherstel, versterking en verduurzaming in samenhang met leefbaarheid in een krimpende regio. Herstelt daarmee ook het vertrouwen van de bevolking? Wat moet er gebeuren om de meekoppelkansen te benutten? En hoe beschermen en ontwikkelen we de unieke culturele kwaliteiten? Het antwoord onderzoekt u aan onze actietafel.

Landmaker: Peter Kuenzli
Verslag: volgt nog

L De Internationale Bauausstellung (IBA) in Parkstad Limburg

Revitalisering door hereniging
IBA Parkstad werkt aan de basis voor een heroriëntering van de voormalige mijnstreek en vertaalt de sociale, economische en culturele potenties in concrete projecten. Het resultaat is een nieuwe functioneel-ruimtelijke logica in het door de geschiedenis gefragmenteerd geraakte stadslandschap. Daarnaast slaagt ze erin een omslag in het denken over wonen en werken te creëren, met de daarbij benodigde regelgeving. Zodat bewoners en gebruikers opnieuw trots kunnen zijn op hun regio.

Landmaker: Jo Coenen
Verslag: De IBA in Parkstad Limburg

Nieuwe beroepspraktijken

M Gelderse Omgevingsvisie: wie maakt de provincie?

Governance Gelderse stijl
Balanceren tussen loslaten en verantwoordelijkheid nemen. Daar is bestuurlijk lef voor nodig. Gedeputeerde Josan Meijers laat bij het maken en uitvoeren van de Gelderse Omgevingsvisie zien hoe we dat in partnerschap en co-creatie  kunnen doen.  Waarbij een gedeelde visie, gezamenlijke ambities en heldere afspraken over het speelveld zowel richting geven als het kader vormen. Als gekozen volksvertegenwoordiging zijn Provinciale Staten voortdurend betrokken bij deze nieuwe bestuursstijl. Verstaan zij volgens u de kunst van het meebewegen?

Landmaker: Josan Meijers
Verslag: Gelderse Omgevingsvisie

N Onzichtbaar Nederland

Het verhaal achter ontworpen Nederland
Na twee series Nederland van Boven produceert de VPRO momenteel een nieuwe serie met de titel ‘Onzichtbaar Nederland’. Gedurende deze afleveringen vliegt u niet over het huidige Nederland, maar reist u door de tijd van ons ontworpen landschap. Wat maakt een verhaal inspirerend of een beeld spannend? En hoe bereiken we daarmee een groot publiek?

Landmaker: Geert Rozinga
Verslag: Onzichtbaar Nederland

O Brancheverenigingen zoeken ruimtelijk ontwikkelaar (m/v)

Vakontwikkeling in de 21ste eeuw
Wie maakt Nederland in 2040? De brancheverenigingen BNSP, de NVTL en NLingenieurs hielden tijdens de slotbijeenkomst een serie van vijf interactieve workshops over het vak ruimtelijke ontwikkeling in de 21e eeuw. Deze verenigingen staan midden in de maatschappij en zijn als geen ander in staat om abstracte opgaven concreet te maken. Professionals uit alle hoeken van het vakgebied gingen enthousiast aan de slag met de deelnemers.
Landmaker: Rob van der Velden

Workshop 1: ‘Landschap en gezondheid’
Ondernemende planners en ontwerpers pakken maatschappelijke opgaven op. Aansluitend op de ontwikkeling van interactieve planning verkent u het raakvlak tussen ruimtelijke ordening en gezondheidszorg. De resultaten uit de workshop vormen een  bouwsteen voor een (markt)verkenning van de opgave ‘ruimte en gezondheid’ die wordt uitgevoerd door NVTL.

Door: Hans Dekker en Mariëlle Horsten, commissie vakontwikkeling NVTL

Workshop 2:  ‘Nieuwe integrale planvorming’
Nieuwe werkelijkheden vragen om andere integrale planvorming. In nieuwe coalities en met ontwikkelpotentieel en energie uit soms onverwachte hoek. Aan de hand van de indrukwekkende showcase Zuidasdok gaan drie ervaren professionals met u in discussie over het ingenieursschap van de toekomst.

Door: Martin Blikman, Witteveen+Bos, Martijn de Ruiter, Arcadis, Eric Ivens, Rijkswaterstaat

Workshop 3: ‘Heel Holland Ruimt In: naar een nieuwe democratische legitimatie’
In “Heel Holland Ruimt In” gaan we op zoek naar uw nieuwe rol als raadslid, stedenbouwkundige, planoloog, ontwikkelaar of … bij het vinden van breed draagvlak bij ruimtelijke plannen. Onder begeleiding van drie professionals doorlopen we nieuwe wegen naar de democratische legitimatie.

Door: Andries van den Berg, BügelHajema, Remko Veenstra, UrbanOpportunities en Geiske Bouma, TNO

Workshop 4:  ‘Welkom bij de ko(ok)-creatie: recept voor een overheerlijke omgevingsvisie’
In de (ko)ok-creatie gaan we samen met u op zoek naar de energie uit de samenleving. Hoe benutten we die optimaal voor het opstellen en uitvoeren van de omgevingsvisie? De receptuur is een destillaat van ervaringen uit het leertraject van de Pilots omgevingsvisie.

Door: Derk-Jan Verhaak, Rho adviseurs voor leefruimte, Gerwin Gabry, KuiperCompagnons, Marty van de Klundert, SpaceValue

Workshop 5:  ‘Lerend leren: wordt ons vak echt anders?’
De decentralisatie van de ruimtelijke ordening, de nieuwe Omgevingswet, het verschuiven van nieuwbouw naar transformatie, de netwerksamenleving en minder grote overheidsinvesteringen. Wordt ons vak als planner en ontwerper nu ook echt anders en zijn we daar klaar voor?

Door: Bernadette Janssen, BVR en Koos Seerden, Rho adviseurs

Verslagen

Brancheverenigingen zoeken ruimtelijk ontwikkelaar

Workshop 4 BNSP

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Niraj Sewraj
Gebieden, steden, buurten en gebouwen zijn voor en van mensen. Intrigerend is het dynamische speelve
ma 28 dec 2015

Meer inspiratie