Roelof Bisschop, woordvoerder SGP, over het Manifest2040

Soms moet je tijdelijke maatregelen nemen, zoals windmolens bijvoorbeeld, die subsidiëren we nu omdat we een niveau van hernieuwbare energie willen bereiken
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De ontwikkeling van de ruimte in Nederland is spannend. Want je doet het ook voor de geslachten die na je komen. Soms moet je tijdelijke maatregelen nemen. Zoals windmolens bijvoorbeeld. Die subsidiëren we nu omdat we een niveau van hernieuwbare energie willen bereiken. Parallel daaraan moeten we zoeken naar andere, minder storende vormen van alternatieve energie. En die zijn er: getijdenbeweging en geothermie. Als we beide sporen volgen zijn we in 2040 weer van de windmolens af, en dan hebben we misschien wel negentig of honderd procent hernieuwbare energie. Verder: aandacht voor de cultuurhistorische sporen in ons landschap en het behoud ervan.

Hoe ziet Nederland er volgens de SGP uit in 2040

Met name in de regio Groningen, Terneuzen, Venlo zou je nadrukkelijk ruimte moeten bieden voor economische ontwikkeling. Daarnaast zal de SGP willen werken aan een vitaal platteland met nieuwe mogelijkheden, want in de landbouw is veel in beweging. Waar we wel een beetje beducht voor zijn is dat we in 2040 nog steeds met enorme windmolenparken opgezadeld zijn. Die hebben we nu tijdelijk nodig om die hernieuwbare, natuurlijke energie te kunnen realiseren, de doelstellingen waar te kunnen maken maar wij vinden wel dat parallel daaraan geïnvesteerd moet worden in duurzame energievormen. Geothermie, getijdenbeweging, warmte. Tegen de tijd dat de windmolens afgeschreven zijn moet je andere dingen klaar hebben staan om daarin te kunnen investeren.

Welke opgaven uit het manifest steken er voor de SGP bovenuit?

In ieder geval die energie-opgave, die is onvermijdelijk. Ook de gezonde omgeving is natuurlijk een basisvoorwaarde.

Hoe concreet zou de SGP dat aanpakken?

Als je kijkt naar de energie dan zoek je naar vormen die minder CO-2 uitstoot veroorzaken, waarbij je dus meer gebruik maakt van de getijden, de aardwarmte en zonne-energie. We zouden daarom ook het onderzoeksprogramma op academisch niveau willen stimuleren.

Die windmolens zijn eigenlijk tijdelijk volgens de SGP. Waarom functioneren ze niet?

Ze functioneren wel, maar zijn zwaar gesubsidieerd. Maar er is ook heel breed verzet tegen. Toch kan je dat op dit moment niet zonder. Maar het geeft horizonvervuiling, het is geen gezicht al die draaiende wieken. Voor de middellange termijn is het oke, maar kijk even wat verder. 2040 is 25 jaar vanaf nu. Dan moet je iets anders op de plank hebben. Dat kan veel intelligenter, gevarieerder, daar moet je naartoe volgens ons.

Hoe bereik je dat?

Als een windprogramma er niet toe leidt dat het binnen zo veel jaar zelf kan draaien, dat het niet rendabel wordt zonder subsidie, dan doe je volgens mij iets niet goed. Als het alternatief is dat de energierekening explodeert zodra de subsidie afgebouwd wordt, dan doe je ook iets niet goed. Dus ons pleidooi is echt die twee lijnen. Gesubsidieerde windenergie prima, tegelijkertijd investeren in hernieuwbare of andere vormen van hernieuwbare energie.

Als u premier was, wat zou u als SGP’er meteen aanpakken?

Ik zou het accent verschuiven van subsidiering van windenergie naar fundamenteel onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen. Aardwarmte, de getijdenbeweging.

Vindt u dat de ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke ordening in de handen van het rijk moet liggen of meer van onderop?

Ik denk dat het heel goed is dat de omgevingswet en alles wat daar omheen hoort zo ongeveer afgerond is. Die omgevingswet legt heel veel verantwoordelijkheid bij de lokale democratie, de gemeente, en ik ben daar een warm voorstander van. Dat is het kloppende hart van het democratische bestel. Daarnaast heeft de provincie daar een duidelijke toezichthoudende rol in.

U bent historicus. Wat betekent die ruimtelijke ordening eigenlijk voor u?

Heel belangrijk. Respect voor historische structuren en verbanden. Je ziet soms prachtige voorbeelden van stedelijke vernieuwing of van de invulling van een polder, de bebouwing van een polder, als je dat goed doet, kun je de geschiedenis in de ruimtelijke structuur laten voortleven. Zo’n structuur is nooit toevallig ontstaan. Als je het slecht doet, wals je alles plat, plempt het vol met huizen. Dat vind ik een slechte vorm van architectuur. Daarentegen zijn er vroeger foeilelijke fabriekspanden maar zodanig ingepast in het stedelijke gebied, dat je zegt: wauw dit is met respect voor het verleden gedaan. Je haalt er iets van het eigene, van het historische element van dat dorp of die stad mee naar voren en je maakt het functioneel.

Noem een voorbeeld van wat belangrijk is voor stedenbouwkundigen of planologen in de toekomst.

Ik kijk naar mijn eigen woonplaats Veenendaal. Veenendaal is vanouds een veenkolonie. Dat betekent dat er een aantal rechte sloten werden gegraven, het turfgebied in om dat veen te ontwateren, en om de turf af te kunnen voeren. Wat heel goed gegaan is in Veenendaal is dat die oude veenkoloniale structuur van sloten, vaarten en wijken, zoals die watergangen heten, feilloos bewaard is gebleven. Ondertussen is Veenendaal uitgedijd tot een stad van 65000 inwoners: er zijn nieuwe wegen aangelegd maar die hebben die oude structuren niet tenietgedaan. Het ergste wat een planoloog kan doen is om het centrum eens even stevig op de schop nemen, met een woontoren of zo, dan tast je de essentie van de veenkoloniale structuur concreet aan. Veenendaal is niet alleen een veenkolonie geweest maar ook een fabrieksstad met elementen vanuit dat fabrieksverleden, dus dat industriële verleden moet je handhaven. Niet alleen een monumentaal kantoorpand uit die tijd, maar ook een blok arbeiderswoningen.

Ondersteunt u persoonlijk het manifest 2040?

Ik denk dat er een heel goede denklijn in zit. Ook heel evenwichtig. Ook aandacht voor de steden en voor het platteland. In die zin vind ik het een heel goed manifest.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie