‘Van een ruimtelijke visie werkelijkheid maken’

De afsluiting van het Jaar van de Ruimte markeert het einde van een even leerzame als inspirerende periode
di 5 jan
Geschreven door: Niraj Sewraj
Gebieden, steden, buurten en gebouwen zijn voor en van mensen. Intrigerend is het dynamische speelve

De afsluiting van het Jaar van de Ruimte markeert het einde van een even leerzame als inspirerende periode, vindt Hamit Karakus, directeur van Platform31. “We hebben een aantal belangrijke speerpunten voor de toekomst geïdentificeerd. Maar het werk is daarmee nog niet voltooid. Integendeel. Nu gaat het erom dat we die ambities ook waarmaken met elkaar. Juist daarin kan Platform31 veel betekenen. De zorg voor een gezonde leefomgeving en het beter benutten van de bestaande bebouwing zijn twee thema’s waar we ons op gaan richten.”

Al sinds de eerste voorbereidingen in 2012 is Platform31 nauw betrokken bij de organisatie van het Jaar van de Ruimte. En zeker niet als enige: ook diverse ministeries, provincies, waterschappen en organisaties als Pakhuis de Zwijger, Ruimtevolk en Vereniging Deltametropool namen een deel van de organisatie voor hun rekening. Zo bezien markeerde de deze week gehouden slotbijeenkomst het einde van een intensieve periode. Maar dat einde is slechts voorlopig. Want als het aan Hamit Karakus ligt, gaan alle betrokkenen na de jaarwisseling op volle kracht doorwerken aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met de gezamenlijke en inmiddels ook breed gedragen visie die is vastgelegd in het manifest Wij Maken Ruimte als uitgangspunt. Niet voor niets hebben al ruim 600 mensen hun steun uitgesproken voor de keuzes die daarin zijn gemaakt.

Het Jaar van de Ruimte was in ieder geval een uiterst interessante ervaring, zo blikt Karakus terug. “Het is voor het eerst dat de discussie over onze omgeving zo breed is ingestoken. Er is door de vertegenwoordigers van allerlei disciplines vanuit verschillende kanten naar de ruimtelijke inrichting van Nederland gekeken. Veiligheid, architectuur, economie, milieu: het kwam allemaal aan de orde. Dat vond ik erg boeiend.”

Tijd tekort

Ook de regionale bijeenkomsten, die werden georganiseerd onder de noemer ‘Jaar van de Ruimte on tour’, bleken in een behoefte te voorzien. “We hebben er veel aandacht mee getrokken en veel mensen bij elkaar gebracht. Het valt me wel op dat vooral de professionals zich over de materie hebben gebogen. Ik had daarnaast heel graag gezien dat ook de doorsnee Nederlanders en het bedrijfsleven waren vertegenwoordigd. En die ben ik helaas te weinig tegengekomen. Daar moeten we in de toekomst de banden zeker nog nauwer mee aanhalen.”

De tijd heeft de organisatie daarin zeker parten gespeeld. “Het was gewoon te kort dag. We zijn de eerste weken en maanden voornamelijk bezig geweest met het uitleggen van de bedoeling van het Jaar van de Ruimte. En nu het lekker op gang begint te komen en de aandacht flink toeneemt, moeten we het alweer afsluiten. Het was niet verkeerd geweest als we nog twee, drie maanden hadden kunnen doorgaan. Maar goed: we sluiten het in ieder geval mooi af.”

Concrete ruimtelijke opgaven

Nu het slotmanifest er ligt, is duidelijk volgens welke visie Nederland zich de komende 25 jaar moet ontwikkelen. Er liggen nu zeven concrete ruimtelijke opgaven en vijf principes voor samenwerking op tafel, waar alle betrokkenen ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

“We wilden in de eerste plaats het resultaat van het Jaar van de Ruimte zowel concreet als uitvoerbaar laten zijn. Daar hebben we sterk op gefocust, met name ook tijdens de regionale bijeenkomsten. Ten tweede wilden we zoveel mogelijk rekening houden met wat er al loopt. Geen nieuwe initiatieven zonder verbinding te leggen met bestaande projecten. Volgens mij zijn we in beide doelstellingen geslaagd, maar moet de nadruk de komende tijd vooral liggen op de vertaling van het wat naar het hoe. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat wat we willen bereiken ook werkelijkheid wordt? Dat handelingsperspectief is nu het allerbelangrijkste.”

Verschillende belangen verbinden

Volgens Karakus kan Platform31 een grote rol spelen in dat proces. “Welk thema je ook pakt, er zullen altijd verschillende partijen en verschillende belangen mee gemoeid zijn. Het is aan ons om die op een lijn te brengen en met elkaar te verbinden. Platform31 kan terugvallen op een bijzonder groot netwerk, waarin zowel de markt als de overheid is vertegenwoordigd. Verbindingen leggen is ons dagelijks werk.”

Dat speelt niet alleen bij het ontwikkelen van kennis, maar zeker ook bij het delen ervan. “Op een aantal thema’s zullen in diverse regio’s experimenten en voorbeeldprojecten gaan lopen. Onze rol is om dat te volgen, te vertalen in concreet toepasbare kennis en die kennis vervolgens naar andere regio’s en onder andere partijen te verspreiden. Bundelen en uitrollen van kennis: ook dat is een specialisatie van Platform31.”

Voordeel is dat Platform31 volstrekt onafhankelijk is, benadrukt Karakus. “Wij zijn thema-overschrijdend en dienen in feite ieders belang. Platform31 is voor niemand een concurrent en kan daardoor iedereen aan tafel krijgen Platform31 verkoopt geen kennis, maar deelt die. Vanuit de overtuiging dat gedegen kennis en het daaruit voortkomende inzicht tot betere samenwerking en ketenoptimalisatie leiden. En daar hebben alle partijen belang bij.”

Met elkaar doen

Met name op twee thema’s wil Platform31 zich de komende tijd gaan richten: de zorg voor een gezonde leefomgeving en het beter benutten van de bestaande bebouwing. “Die staan inmiddels ook in ons jaarprogramma voor 2016. In het geval van de aanpak van de bestaande bebouwing gaat het niet alleen om de transformatie van leegstaand vastgoed, maar ook om de verduurzaming van woningen, kantoren en maatschappelijk vastgoed, mede in het licht van de noodzakelijke energietransitie. Hoe kunnen we op financieel en juridisch verantwoorde wijze renoveren en hoe kunnen we tegelijkertijd een verduurzamingslag maken? Dat is misschien wel de grootste opgave voor Nederland de komende jaren. Want het komt er nu op aan ook echt massa te gaan maken. En het liefst zonder dat iedereen opnieuw het wiel gaat zitten uitvinden. We moeten dit echt met elkaar doen.”

Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn wat Platform31 betreft onlosmakelijk verbonden aan wijkontwikkeling. “Het is uitgangspunt van beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zowel in de woning als in de directe omgeving kan je daar de nodige voorzieningen voor treffen. Met de ouder wordende mens als uitgangspunt zullen we dus opnieuw moeten kijken naar de inrichting én de uitrusting van onze wijken en woningen. Met de inzet van technologie is nog heel veel winst te behalen voor de kwaliteit van de zorg.”

Het onmogelijke mogelijk maken

De opgave voor 2016 is bekend. En Hamit Karakus staat te popelen om ermee aan de slag te gaan. “Ik heb er erg veel zin in. Niet in de laatste plaats omdat het ons ook weer in contact zal brengen met nieuwe trends en nieuwe ontwikkelingen. Ook die moeten wij signaleren en vertalen naar de brede praktijk. Want dat is uiteindelijk toch waar Platform31 als organisatie voor staat. We willen met elkaar dingen die onmogelijk lijken op effectieve wijze mogelijk maken. Pas als we erin zijn geslaagd de trein op gang te brengen en te houden, hebben we onze bijdrage geleverd.”

Volgen hoe Platform31 aan de slag gaat met de twee gekozen opgaven uit het Manifest2040 en andere ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk ordening? Meld je aan voor de nieuwsbrief.http://www.platform31.nl/wat-we-doen/abonneren/nieuwsbrief/aanmelden-nieuwsbrief

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Niraj Sewraj
Gebieden, steden, buurten en gebouwen zijn voor en van mensen. Intrigerend is het dynamische speelve
di 5 jan 2016

Meer inspiratie